Thủ tục hành chính: Cấp chứng chỉ chất lượng giống cho cơ sở chăn nuôi dê đực giống - Lạng Sơn

Thông tin thủ tục hành chính Cấp chứng chỉ chất lượng giống cho cơ sở chăn nuôi dê đực giống - Lạng Sơn

Số hồ sơ: T-LSN-146226-TT
Cơ quan hành chính: Lạng Sơn
Lĩnh vực: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng