Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp bù học phí (theo mức học phí của các trường công lập trong vùng) cho học sinh trung học phổ thông ngoài công lập là con của người có công với nước, các đối tượng chính sách - Bạc Liêu

Thông tin thủ tục hành chính Cấp bù học phí (theo mức học phí của các trường công lập trong vùng) cho học sinh trung học phổ thông ngoài công lập là con của người có công với nước, các đối tượng chính sách - Bạc Liêu

Số hồ sơ: T-BLI-201977-TT
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực: Giáo dục- đào tạo, Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kế hoạch tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Chậm nhất trong vòng 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thông báo cho gia đình người học được biết trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chi trả tiền mặt cấp bù học phí: Việc chi trả cấp bù học phí được cấp đủ trong 9 tháng/năm học và thực hiện 2 lần trong năm: Lần 1 chi trả đủ 4 tháng vào tháng 9 hoặc tháng 10; lần 2 chi trả đủ 5 tháng vào tháng 3 hoặc tháng 4; Trường hợp cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông chưa nhận tiền cấp bù học phí theo thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong kỳ chi trả tiếp theo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng