Thủ tục hành chính: Bổ sung hộ tịch - Hải Phòng

Thông tin

Số hồ sơ: T-HPG-151963-TT
Cơ quan hành chính: Hải Phòng
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi nhận hồ sơ đầy đủ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản chính giấy khai sinh đã được bổ sung; Bổ sung vào Sổ Đăng ký khai sinh
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng