Thủ tục hành chính: Bổ nhiệm công chứng viên (trường hợp được miễn đào tạo và tập sự) - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Bổ nhiệm công chứng viên (trường hợp được miễn đào tạo và tập sự) - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-134462-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Vụ Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên, Sở Tư pháp phải có văn bản đề nghị bổ nhiệm công chứng viên kèm theo hồ sơ gửi Bộ trưởng Bộ Tư pháp;trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người nộp hồ sơ. Người bị từ chối có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Quyết định bổ nhiệm Công chứng viên
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng