Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2537/BC-BNN-VP

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2006

 

BÁO CÁO

CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 9 VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 10 NĂM 2006

I- KẾT QUẢ THỰC HIÊN CHƯƠNG TRÌNH CCHC TRONG THÁNG 9-2006

1. Cải cách thể chế

1.1- Về công tác xây dựng pháp luật

Trong tháng 9, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành 08 văn bản, trong đó 02 văn bản trong kế hoạch chiếm 9,1% (2/22 văn bản) và 06 văn bản phát sinh.

Đã trình Chính phủ Nghị định về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm theo quy định của Luật Bảo vệ và phát triển rừng; gửi Bộ Tư Pháp đề nghị thẩm định Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về quyền đối với giống cây trồng của Luật sở hữu trí tuệ; tổng hợp ý kiến góp ý, hoàn thiện dự thảo Nghị định Quỹ bảo vệ và phát triển rừng; góp ý kiến với các Bộ, ngành 03 dự án Luật, 02 Nghị quyết, 13 Nghị định, 04 Quyết định, 01 đề án, 01 thông tư và một số văn bản khác.

1.2- Về công tác kiểm tra văn bản và chấp hành pháp luật

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 32/2005/CT-TTg ngày 10/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật. Đến nay, Bộ đã nhận được văn bản của 26 tỉnh thành phố và 6 Bộ gửi văn bản để kiểm tra.

Xử lý 02 văn bản qua kiểm tra phát hiện có dấu hiệu cần sửa đổi, thay thế, cụ thể là bãi bỏ Quyết định 05/2005/QĐ-BNN về việc ban hành “Qui định về công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá chuyên ngành nông nghiệp” và đính chính Thông tư 32/2006/TT-BNN hướng dẫn việc thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ “Qui định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các đại lý, mua bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài”.

Tổ chức Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng tại Thừa Thiên - Huế, Đắc Lắc, Lâm Đồng.

1.3 - Về triển khai cơ chế "một cửa"

Sau “Hội thảo về thực hiện thí điểm cơ chế hành chính “một cửa” tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” tổ chức ngày 28/7/2006, 07 Cục thực hiện thí điểm đã chia sẻ kinh nghiệm, tiếp thu các ý kiến đóng góp hoàn thiện công tác triển khai thực hiện cơ chế “một cửa” của đơn vị. Cục Thuỷ lợi, Cục Hợp tác xã và PTNT đã kiện toàn lại Ban Chỉ đạo, bố trí lại địa điểm, trang bị phương tiện làm việc, xây dựng quy chế đối với bộ phận “một cửa”. Trong tháng, các đơn vị thực hiện cơ chế “ một cửa” đã tiếp nhận 450 hồ sơ. Phần lớn hồ sơ được trả đúng thời gian quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng.

Đối với các Cục còn lại, Bộ đã chỉ đạo triển khai thực hiện. Đến nay, mới chỉ có Cục Chế biến Nông lâm sản và nghề muối xây dựng đề án cơ chế “một cửa”, tuy nhiên đề án còn quá sơ sài, khó triển khai thực hiện.

1.4. Về thủ tục hành chính

Trong tháng, Bộ tiếp tục nhận được nhiều kiến nghị, vướng mắc về thủ tục hành chính liên quan đến phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Bộ đã yêu cầu các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất, tham mưu sửa đổi, bổ sung theo hướng đơn giản hoá thủ tục, tạo thuận tiện, giảm phiền hà, đảm bảo quyền lợi cho công dân. (Quyết định số 70/2006/QĐ-BNN ngày 14/9/2006 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 49/2006/QĐ-BNN ngày 13/6/2006 của Bộ trưởng quy định về đánh dấu gia súc vận chuyển trong nước, xuất khẩu và nhập khẩu; Công văn số 2017/BNN-KL ngày 11/8/2006 hướng dẫn một số điểm trong quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm ban hành theo Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN ; Cục Thú y có văn bản số 1313/CTY-QLT ngày 13/9/2006 đề xuất với Bộ một số giải pháp thực hiện Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục sản phẩm hàng hoá phải kiểm tra về chất lượng.). Tuy nhiên, hiện nay một số lĩnh vực: danh mục giống cây trồng; nhập khẩu nguyên liệu thuốc thú y; khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật; danh mục, thời gian khảo nghiệm, kinh phí khảo nghiệm phân bón; những quy định về khai thác rừng trồng; vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm đang còn nhiều vướng mắc đối với người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Bộ trưởng đã chỉ đạo các Cục, Vụ rà soát, lên danh mục (trình tự, thủ tục, thời gian, CBCC trực tiếp giải quyết) các công việc cần giải quyết trong mối quan hệ với các địa phương, đơn vị trong và ngoài Bộ (thông báo số 3287 TB/BNN-VP ngày 01/8/2006). Đến nay mới có 09/17 đơn vị (03 Vụ: Kế hoạch, Pháp chế, Tài chính; 06 Cục: CBNLS & NM, Trồng trọt, TY, BVTV, HTX, Chăn nuôi) gửi báo cáo về Bộ. Nhìn chung, các báo cáo sơ sài, nội dung chưa đúng yêu cầu. Về công tác hệ thống hoá thủ tục hành chính, Bộ đã tập huấn và chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện nhưng đến nay việc triển khai ở các đơn vị vẫn chưa đạt yêu cầu ( trừ Cục: BVTV, CBNLS&NM, Văn phòng Bộ). Công tác này sẽ được chỉ đạo quyết liệt, sát sao trong thời gian tới, đảm bảo thực hiện tốt Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg ngày 07/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Cải cách tổ chức bộ máy

Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Đề án tổ chức bộ máy ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp xã và quản lý ngành từ Trung ương đến địa phương. Bộ đang phối hợp với Bộ Xây dựng và Bộ Kế hoạch đầu tư về phương án thành lập các Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thuỷ lợi để làm chủ đầu tư khu vực.

Kiện toàn hệ thống quản lý chuyên ngành thú y, nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước và chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh. Trong tháng, Bộ trưởng đã ban hành các Quyết định thành lập các Cơ quan thú y ở 7 vùng trên cơ sở các Trung tâm Thú y vùng để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thú ý và chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật, sản phẩm động vật tại vùng được phân công. Bộ cũng ban hành Quyết định thành lập một số Chi cục Kiểm dịch động vật vùng trên cơ sở Trạm kiểm dịch động vật.

Ngày 18/9/2006, Bộ trưởng đã ban hành Thông tư số 73/2006/TT-BNN hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế Thanh tra Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở địa phương và của tổ chức thanh tra trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thông tư là cơ sở kiện toàn Bộ máy Thanh tra Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ Trung ương đến địa phương.

3. Phát triển nguồn nhân lực

Trong tháng, đã tổ chức và chỉ đạo công tác thi tuyển công chức năm 2006 nghiêm túc, tập trung, công khai (trên báo; trên cổng giao tiếp điện tử của Bộ, website của các đơn vị; niêm yết tại nơi có nhu cầu tuyển dụng và nơi tổ chức nhận hồ sơ, tổ chức thi tuyển), công bằng, đảm bảo tuyển chọn được nguồn nhân lực chất lượng. Hiện nay, Hội đồng thi tuyển đang hoàn tất các công việc giai đoạn cuối của quy trình tuyển dụng.

Đang tổng hợp danh sách nguồn quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý của Bộ giai đoạn 2006 – 2010; xây dựng kế hoạch đào tạo năm 2007.

Ngày 25/8/2006, Bộ trưởng đã ban hành quyết định số 64/2006/QĐ-BNN hướng dẫn thực hiện Quyết định số 132/2006/QĐ-TTg ngày 31/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành Kiểm lâm, BVTV, Thú y và kiểm soát đê điều.

4. Cải cách tài chính công:

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý tài chính kế toán 2004 – 2005 và 5 năm thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định 10/2002/NĐ-CP , 2 năm thí điểm khoán biên chế và kinh phí hành chính theo Quyết định 192/2001/QĐ-TTg. Đến nay, Bộ đã có 92,3% đơn vị thuộc khối nghiên cứu khoa học thực hiện cơ chế tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu; 100% các trường đã được giao quyết định tự chủ tài chính và NSNN cấp cho hoạt động thường xuyên ổn định 3 năm; giao quyền tự chủ tài chính cho 78,94% các đơn vị thuộc khối sự nghiệp kinh tế, 100% các đơn vị thuộc khối sự nghiệp y tế. Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ tổ chức tập huấn Nghị định 130 và thông tư 03, Nghị định 115 và Thông tư 12, Nghị định 43 và Thông tư 71 cho các đơn vị.Từ năm 2006, các đơn vị của Bộ sẽ chia làm ba khối, áp dụng chế độ tài chính khác nhau: Các tổ chức khoa học và công nghệ công lập áp dụng Nghị định 115/2005/NĐ-CP và Thông tư số 12; Các cơ quan hành chính áp dụng Nghị định 130/2005/NĐ-CP và Thông tư số 03; Các đơn vị sự nghiệp công lập áp dụng Nghị định 43/2006/NĐ-CP và Thông tư 71.

Tiếp tục tham gia Dự án cải cách tài chính công, Bộ Tài chính về xây dựng thí điểm MTEF 2007-2009 (Chính sách tài khoá và Khuôn khổ chi tiêu trung hạn): tiếp tục hoàn thiện dự thảo tài liệu MTEF 2007-2009. Tổ công tác MTEF nông nghiệp đang chuẩn bị Hội thảo để thảo luận các nội dung nhằm nâng cao chất lượng xây dựng thí điểm MTEF.

Các Cục trực thuộc Bộ đang triển khai chuẩn bị phương án thực hiện các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước.

5. Hiện đại hoá nền hành chính và công tác chỉ đạo cải cách hành chính:

Trong tháng, Bộ đã tổ chức quán triệt Quyết định 144/2006/QĐ-TTg và giới thiệu khái quát nội dung cơ bản về hệ thống quản lý chất lượng công tác theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 cho đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách cải cách hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Bộ. Ngày 19/9/2006, Bộ trưởng ban hành văn bản số 2401/BNN-VP chỉ đạo các đơn vị triển khai Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ban Chỉ đạo tổ chức lớp tập huấn giới thiệu các nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 cho các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Bộ.

Hoàn thiện phần mềm quản lý văn bản để áp dụng thống nhất trong cơ quan hành chính nhà nước của Bộ, nhằm thống kê, kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình xử lý văn bản đến Bộ hàng ngày.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 10 -2006

1. Các đơn vị tập trung tổ chức 01 đợt chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, đặc biệt là trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp theo tinh thần Chỉ thị số   32/2006/CT-TTg ngày 07/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ trưởng.

2. Ban hành Kế hoạch chi tiết Cải cách hành chính 2006-2010 của Bộ.

3. Tiếp tục đôn đốc, tổng hợp kết quả rà soát thủ tục hành chính của các đơn vị; xử lý kịp thời những kiến nghị của các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức về thủ tục hành chính.

4. Xác định và lập danh sách các đơn vị trong diện xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2000 giai đoạn 2006-2010, xây dựng kế hoạch triển khai chung của Bộ.

5. Tiếp tục triển khai một số công tác cải cách hành chính khác: hoàn chỉnh Đề án Tổ chức bộ máy ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp xã; tiếp tục sắp xếp các Ban Quản lý dự án thuỷ lợi theo hướng tăng cường phân cấp; triển khai thực hiện cơ chế quản lý tài chính mới ở các đơn vị trực thuộc Bộ.

III. KIẾN NGHỊ

1. Để triển khai chương trình cải cách hành chính có hiệu quả, kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ:

- Chỉ đạo Bộ Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn về cơ chế tài chính phục vụ triển khai chương trình cải cách hành chính;

- Chỉ đạo Bộ Tài chính, Bộ Khoa học công nghệ sớm có văn bản hướng dẫn về cơ chế tài chính và các vấn đề có liên quan đến việc triển khai Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 trong các cơ quan hành chính nhà nước.

2. Ban Thư ký Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ nên tổ chức các cuộc họp giao ban về cải cách hành chính với các Bộ, ngành để nắm bắt tình hình, trao đổi kinh nghiệm, xử lý những khó khăn, vướng mắc của các Bộ, ngành trong việc triển khai chương trình cải cách hành chính./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ;
- Các thành viên Ban CĐCCHC của Bộ;
- Cán bộ phụ trách CCHC của các đơn vị (bằng email);
- Lưu VP ( VT, TH, VPCCHC ).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Thuật