Thủ tục hành chính: Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước - Bộ Xây dựng

Thông tin thủ tục hành chính Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước - Bộ Xây dựng

Số hồ sơ: B-BXD-BS110
Cơ quan hành chính: Bộ Xây dựng
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan quản lý nhà ở
Cơ quan phối hợp (nếu có): Đơn vị quản lý vận hành
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan tiếp nhận (tùy theo phân giao nhiệm vụ của từng địa phương mà cơ quan tiếp nhận là đơn vị quản lý vận hành nhà ở cũ hoặc cơ quan quản lý nhà ở cũ)
Thời hạn giải quyết: Không quá 45 ngày kể từ ngày đơn vị quản lý vận hành nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Hợp đồng mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng