Thủ tục hành chính: Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước - Bộ Xây dựng

Thông tin thủ tục hành chính Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước - Bộ Xây dựng

Số hồ sơ: B-BXD-BS109
Cơ quan hành chính: Bộ Xây dựng
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cơ quan quản lý nhà ở
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đơn vị quản lý vận hành nhà ở
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại đơn vị quản lý vận hành nhà ở hoặc cơ quan quản lý nhà ở
Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày, kể từ ngày cơ quản tiếp nhận hồ sơ nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Hợp đồng thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng