Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư - Cần Thơ

Thông tin thủ tục hành chính Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư - Cần Thơ

Số hồ sơ: T-CTH-166695-TT
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở, Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận, huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Tổ thẩm định do Ủy ban nhân dân quận, huyện thành lập
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:Phòng Tài chính - kế họach quận, huyện 15 ngày; Ủy ban nhân dân quận, huyện 15 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng