Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Gia hạn hộ chiếu ngoại giao - Bình Dương

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn hộ chiếu ngoại giao - Bình Dương

Số hồ sơ: T-BDU-121815-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực: Hộ chiếu – Thị thực
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Ngoại vụ Thành Phố Hồ Chí Minh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 14 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương: 03 ngày; Ủy ban nhân dân Tỉnh Bình Dương: 06 ngày; Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh: 05 ngày)
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng