Hệ thống pháp luật

Điều kiện để trở thành đảng viên

Ngày đăng: 26/03/2021 lúc 11:06:39

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là người gia nhập và được kết nạp vào đồng thời sinh hoạt trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo quy định tại Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, điều kiện trở thành đảng viên được quy định như sau.

Điều kiện để trở thành đảng viên

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam