Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại - Quảng Nam

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại - Quảng Nam

Số hồ sơ: T-QNA-070110-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực: Xúc tiến thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương Quảng Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Quảng Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trước ngày 01 tháng 11 của năm trước năm tổ chức hội chợ triển lãm
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng