Hệ thống pháp luật

Các loại tài sản gắn liền với đất được cấp giấy chứng nhận

Ngày đăng: 20/04/2021 lúc 11:08:14

Tài sản gắn liền với đất được quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định 21/2021/NĐ-CP và khoản 1 Điều 104 Luật Đất đai 2013 như sau:

Các loại tài sản gắn liền với đất được cấp giấy chứng nhận

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam