Thủ tục hành chính: Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất - Cà Mau

Thông tin thủ tục hành chính Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất - Cà Mau

Số hồ sơ: T-CMU-066244-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Cà Mau
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Cà Mau
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ ((trong đó thời gian thực hiện tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng Đất tỉnh là 05 ngày, tại Sở Tài nguyên và Môi trường là 05 ngày))
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận chỉnh lý trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp phải cấp mới giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng