Thủ tục hành chính: Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Cà Mau

Thông tin thủ tục hành chính Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Cà Mau

Số hồ sơ: T-CMU-BS439
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Cà Mau
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăn ký quyền sử dụng đất tỉnh Cà Mau
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ và hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chỉnh lý trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng