Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Xin đi công tác, đi du lịch nước ngoài của cán bộ công chức, viên chức nhà nước - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Xin đi công tác, đi du lịch nước ngoài của cán bộ công chức, viên chức nhà nước - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-018872-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ Bình Phước
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng