Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Xin đăng ký biến động về sử dụng đất và đất cho hộ gia đình, cá nhân - Cao Bằng

Thông tin thủ tục hành chính Xin đăng ký biến động về sử dụng đất và đất cho hộ gia đình, cá nhân - Cao Bằng

Số hồ sơ: T-CBA-153037-TT
Cơ quan hành chính: Cao Bằng
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Công văn đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký biến động về đất cho hộ gia đình, cá nhân
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng