Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Xét trợ cấp thường xuyên đối với hộ gia đình có từ 02 người trở lên bị tàn tật nặng không có khả năng tụ phục vụ; người mắc bệnh tâm thần - Quảng Trị

Thông tin thủ tục hành chính Xét trợ cấp thường xuyên đối với hộ gia đình có từ 02 người trở lên bị tàn tật nặng không có khả năng tụ phục vụ; người mắc bệnh tâm thần - Quảng Trị

Số hồ sơ: T-QTR-084317-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh và xã hội cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chính quyền cấp xã, thị trấn
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 8 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng