Thủ tục hành chính: Xét tặng Giải thưởng chất lượng Quốc Gia - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Xét tặng Giải thưởng chất lượng Quốc Gia - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-070786-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Khoa học và Công nghệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Chưa có quy định cụ thể
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giải Vàng, Giải Bạc, chất lượng quốc gia
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng