Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Xét khen thưởng đối với công dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - Yên Bái

Thông tin

Số hồ sơ: T-YBA-098944-TT
Cơ quan hành chính: Yên Bái
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh; Công an tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an tỉnh (Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc); Công an cấp quận, huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quy định rõ thời gian cụ thể
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bằng khen, giấy khen
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng