Thủ tục hành chính: Xét hỗ trợ đối với hoạt động đổi mới công nghệ - Vĩnh Phúc

Thông tin thủ tục hành chính Xét hỗ trợ đối với hoạt động đổi mới công nghệ - Vĩnh Phúc

Số hồ sơ: T-VPH-072465-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Khoa học và Công nghệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, Ngành khác
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ xin ý kiến cơ quan quản lý Khoa học và Công nghệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Công văn nêu ý kiến của Sở Khoa học và Công nghệ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng