Thủ tục hành chính: Xếp loại Doanh nghiệp - Long An

Thông tin thủ tục hành chính Xếp loại Doanh nghiệp - Long An

Số hồ sơ: T-LAN-165514-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực: Tài chính Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính Long An
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc sau khi có biên bản cuộc họp
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định xếp loại doanh nghiệp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng