Thủ tục hành chính: Xếp hạng di tích cấp Tỉnh - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Xếp hạng di tích cấp Tỉnh - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-040121-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Di sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng