Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Xem xét và có ý kiến về các giải pháp phòng cháy và chữa cháy đối với dự án trồng rừng, dự án xây dựng mới hoặc cải tạo công trình phòng cháy và chữa cháy rừng và kinh phí đầu tư cho phòng cháy và chữa cháy trong dự án trồng rừng - Quảng Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Xem xét và có ý kiến về các giải pháp phòng cháy và chữa cháy đối với dự án trồng rừng, dự án xây dựng mới hoặc cải tạo công trình phòng cháy và chữa cháy rừng và kinh phí đầu tư cho phòng cháy và chữa cháy trong dự án trồng rừng - Quảng Ninh

Số hồ sơ: T-QNH-109161-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm và cơ quan Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm và cơ quan Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng