Thủ tục hành chính: Xây dựng dự toán ngân sách các cơ quan, đơn vị khối tỉnh quản lý - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Xây dựng dự toán ngân sách các cơ quan, đơn vị khối tỉnh quản lý - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-082579-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính (Phòng Tài chính - hành chính sự nghiệp)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong tháng 7
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng