Thủ tục hành chính: Xác nhận tình trạng của xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải - Bà Rịa Vũng Tàu

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận tình trạng của xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải - Bà Rịa Vũng Tàu

Số hồ sơ: T-VTB-253795-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
- Thông qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: 01 (một) ngày làm việc, kể từ khi nhận giấy đề nghị xác nhận
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Xác nhận của Sở Giao thông vận tải vào Giấy đề nghị của đơn vị kinh doanh vận tải
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng