Thủ tục hành chính: Xác nhận sơ yếu lý lịch của người được thuyên chuyển - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận sơ yếu lý lịch của người được thuyên chuyển - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-BS532
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
Thời hạn giải quyết: Trong 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Xác nhận sơ yếu lý lịch.
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng