Thủ tục hành chính: Xác nhận không hành nghề y tế tư nhân tại địa phương - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận không hành nghề y tế tư nhân tại địa phương - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-065900-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế Đồng Tháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Đồng Tháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 1 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng