Thủ tục hành chính: Xác nhận hồ sơ thương binh, liệt sĩ, bệnh binh - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận hồ sơ thương binh, liệt sĩ, bệnh binh - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-074745-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán bộ Chính sách của xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng