Thủ tục hành chính: Xác nhận hạng đất, tờ khai nộp thuế - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận hạng đất, tờ khai nộp thuế - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-075181-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Thuế - phí – lệ phí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cán bộ Tài chính - Kế toán
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục thuế và Ban quản lý thôn
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 04 tháng
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng