Thủ tục hành chính: Xác nhận đơn xin học nghề ngắn hạn - Vĩnh Long

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận đơn xin học nghề ngắn hạn - Vĩnh Long

Số hồ sơ: T-VLG-015124-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Dạy nghề
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận trực tiếp vào đơn
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng