Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Xác nhận Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường - Bình Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường - Bình Thuận

Số hồ sơ: T-BTN-138530-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân phường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân phường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng