Thủ tục hành chính: Xác nhận đơn đề nghị đi thăm viếng mộ của thân nhân liệt sỹ - Bình Định

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận đơn đề nghị đi thăm viếng mộ của thân nhân liệt sỹ - Bình Định

Số hồ sơ: T-BDI-123194-TT
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc (kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận đơn
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng