Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Xác nhận đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào cho xe cá nhân (Đối với phương tiện vận tải phi thương mại) - Vĩnh Long

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào cho xe cá nhân (Đối với phương tiện vận tải phi thương mại) - Vĩnh Long

Số hồ sơ: T-VLG-016567-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày làm việc nếu hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào cho xe cá nhân
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng