Thủ tục hành chính: Xác nhận đơn đăng ký học nghề - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận đơn đăng ký học nghề - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-BS473
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận vào đơn.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng