Thủ tục hành chính: Xác minh sự kiện hộ tịch - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Xác minh sự kiện hộ tịch - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-076847-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện (thành phố)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Tư pháp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biên bản xác minh sự kiện hộ tịch hoặc Công văn trả lời
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng