Thủ tục hành chính: Trở lại quốc tịch Việt Nam - Đồng Nai

Thông tin thủ tục hành chính Trở lại quốc tịch Việt Nam - Đồng Nai

Số hồ sơ: T-DNA-248734-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch nước.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Bộ Tư pháp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp, Bộ Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, cơ quan chuyên môn khác
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa Sở Tư pháp
Thời hạn giải quyết: 105 (một trăm lẻ năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Trường hợp người xin trở lại quốc tịch Việt Nam xin giữ quốc tịch nước ngoài hoặc người xin trở lại quốc tịch Việt Nam là người không quốc tịch thì thời hạn giải quyết là 110 (một trăm mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng