Thủ tục hành chính: Trợ cấp thường xuyên cho người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động, thuộc hộ gia đình nghèo - Lạng Sơn

Thông tin thủ tục hành chính Trợ cấp thường xuyên cho người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động, thuộc hộ gia đình nghèo - Lạng Sơn

Số hồ sơ: T-LSN-148297-TT
Cơ quan hành chính: Lạng Sơn
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp Huyện - Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 50 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị của đối tượng
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng