Thủ tục hành chính: Trợ cấp khó khăn ban đầu cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Trợ cấp khó khăn ban đầu cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-072414-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Phòng chống tệ nạn xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận về nước. (thực tế là 30 ngày làm việc)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng