Thủ tục hành chính: Trình tự và thủ tục giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân - Bắc Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Trình tự và thủ tục giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân - Bắc Ninh

Số hồ sơ: T-BNI-082441-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 65 ngày làm việc kể từ ngày Phòng Tài nguyên và Môi trường nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất trồng cây hàng năm
Không quá 50 ngày đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng phòng hộ, rừng sản xuất
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng