Thủ tục hành chính: Trích kinh phí phục vụ công tác xử phạt Vi phạm hành chính trong lĩnh vực An toàn giao thông - Long An

Thông tin thủ tục hành chính Trích kinh phí phục vụ công tác xử phạt Vi phạm hành chính trong lĩnh vực An toàn giao thông - Long An

Số hồ sơ: T-LAN-012270-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực: Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính tỉnh Long An
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính tỉnh Long An
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Lệnh chi tiền đã ký của Sở Tài chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng