Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS412
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Bộ máy nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ.
Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đúng thủ tục), cơ quan, tổ chức thẩm định phải có văn bản thẩm định.
- Trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan, tổ chức thẩm định có văn bản thẩm định, cơ quan hoặc người có thẩm quyền ra quyết định việc tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập ra quyết định tổ chức lại, giải thể.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng