Thủ tục hành chính: Tổ chức hoạt động các Câu lạc bộ Văn hóa nghệ thuật, Câu lạc bộ gia đình văn hóa, Câu lạc bộ Võ thuật - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Tổ chức hoạt động các Câu lạc bộ Văn hóa nghệ thuật, Câu lạc bộ gia đình văn hóa, Câu lạc bộ Võ thuật - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-082012-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Văn hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ủy ban nhân dân huyện (thành phố)
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa-Thông tin
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an, Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng