Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 3654 : 1981

TÀI LIỆU CÔNG NGHỆ – QUY ĐỊNH CHUNG

Documentation technological - General principles

Lời nói đầu

TCVN 3659 : 1981 do Trường Đại Học Kỹ Thuật Quõn Sự - Bộ Quốc Phòng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình duyệt, Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà Nước (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành.

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

 

TÀI LIỆU CÔNG NGHỆ – QUY ĐỊNH CHUNG

Documentation technological - General principles

Tiêu chuẩn này quy định công dụng, phạm vi sử dụng tài liệu công nghệ và cấu trúc của hệ thống tài liệu công nghệ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

1 Định nghĩa và công dụng

1.1 Hệ thống tài liệu công nghệ là tập hợp tất cả các tiêu chuẩn Nhà nước, trong đó quy định nguyên tắc , trình tự xây dựng, trình bày và lưu hành các tài liệu công nghệ chế tạo hoặc sửa chữa sản phẩm thống nhất trong các nhà máy, xí nghiệp chế tạo máy và khí cụ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam .

1.2 Công dụng cơ bản của các tiêu chuẩn trong hệ thống tài liệu công nghệ là quy định những nguyên tắc thống nhất về phương pháp trình bày và lưu hành các tài liệu công nghệ trong các nhà máy, xí nghiệp và các cơ quan có liên quan.

1.3 Những nguyên tắc và quy định về trình tự xây dựng, trình bày và lưu hành tài liệu trong các tiêu chuẩn của hệ thống tài liệu công nghệ được áp dụng cho tất cả các tài liệu công nghệ.

1.4 Những nguyên tắc và quy định về trình tự xây dựng, trình bày và lưu hành tài liệu trong các tiêu chuẩn của hệ thống tài liệu công nghệ được áp dụng cho các tài liệu định mức kỹ thuật, các tài liệu khoa học kỹ thuật, các tài liệu giáo khoa v.v… có sử dụng các tài liệu chứa trong các tài liệu công nghệ, trừ khi có tiêu chuẩn quy định riêng cho các dạng tài liệu này.

2 Cấu trúc của hệ thống tài liệu công nghệ

2.1 Hệ thống tài liệu công nghệ bao gồm các nhóm tài liệu sau:

1) Hướng dẫn phương pháp: các nguyên tắc và quy định trong việc xây dựng, sử dụng, kiểm tra và hoàn thiện hệ thống tài liệu công nghệ.

2) Các tiêu chuẩn cơ sở: các nguyên tắc và quy định chung trong việc xây dựng tài liệu công nghệ, không phụ thuộc vào dạng sản xuất cụ thể.

3) Các nguyên tắc lưu hành và ký hiệu tài liệu công nghệ: các nguyên tắc và quy định về ký hiệu, thống kê, lưu trữ, kiểm tra và lưu hành các tài liệu công nghệ.

4) Thống kê sử dụng sản phẩm sản xuất chính và trang bị công nghệ: các quy định về mẫu biểu thống kê các chi tiết và đơn vị lắp ráp sản phẩm, các trang bị công nghệ và các nguyên tắc trình bày chung.

5) Nguyên tắc trình bày tài liệu công nghệ cho các dạng công việc trong sản xuất chính: các mẫu biểu tài liệu công nghệ và các nguyên tắc trình bày chúng đối với các quy trình sản xuất chính, trừ quy trình kiểm tra, thử nghiệm và luân chuyển.

6) Nguyên tắc trình bày tài liệu về kiểm tra, thử nghiệm trong sản xuất chính: các mẫu biểu tài liệu công nghệ và nguyên tắc trình bày chúng với các quy trình công nghệ kiểm tra kỹ thuật và thử nghiệm.

7) Nguyên tắc trình bày tài liệu công nghệ trong sản xuất phụ: các mẫu biểu tài liệu công nghệ và nguyên tắc trình bày chúng đối với các quy trình sản xuất phụ như sửa chữa trang thiết bị công nghệ và luân chuyển.

8) Nguyên tắc ghi các thông tin vào các tài liệu công nghệ: các nguyên tắc và quy định về ký hiệu quy ước sử dụng trong khi xây dựng tài liệu công nghệ. Ví dụ: các quy ước về định vị, kẹp chặt v.v…

2.2 Cho phép đề xuất các nhóm tài liệu chưa quy định ở mục 2,1 khi cần thiết.

3 Thống kê, lưu hành và kiểm tra quy cách tài liệu

3.1 Thống kê, bảo quản, sao chép, thay đổi hoặc sửa chữa tài liệu công nghệ phải tuân theo các tiêu chuẩn hoặc các quy định tương ứng.

Có thể lập các thông báo sửa đổi nếu được phép áp dụng quy trình công nghệ lạc hậu hơn trong một thời gian nhất định hoặc cho một loạt sản phẩm nào đấy.

3.2 Kiểm tra quy cách tài liệu công nghệ theo các nội dung sau:

Kiểm tra việc thực hiện các quy định, các yêu cầu đã được tiêu chuẩn Nhà nước, tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn địa phương, tiêu chuẩn cơ sở quy định đối với các tài liệu công nghệ.

Kiểm tra nguyên tắc trình bày tài liệu công nghệ theo yêu cầu của các tiêu chuẩn trong hệ thống tài liệu công nghệ, hệ thống tài liệu thiết kế, hệ thống tài liệu chuẩn bị công nghệ.

PhảI kiểm tra quy cách của tất cả các tài liệu công nghệ trong từng giai đoạn xây dựng tài liệu công nghệ cho chế tạo hoặc sửa chữa sản phẩm