Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 3181 : 1979

DẦU BÔI TRƠN - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HỆ SỐ NHIỆT NHỚT

Lubricating oil - Method for the determination thermoviscosity coefficient

Lời nói đầu

TCVN 3181 : 1979 do Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội biên soạn, Cục Tiêu chuẩn trình duyệt, Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành.

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

 

DẦU BÔI TRƠN - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HỆ SỐ NHIỆT NHỚT

Lubricating oil - Method for the determination thermoviscosity coefficient

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hệ số nhiệt nhớt của dầu bôi trơn.

1. Hệ số nhiệt nhớt được biểu thị bằng đường cong nhiệt nhớt của dầu bôi trơn trong các khoảng nhiệt độ xác định và được sử dụng để đánh giá dầu bôi trơn.

Hệ số nhiệt nhớt ký hiệu là HNN cùng với chỉ số biểu ...