Hệ thống pháp luật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 13599-3:2022

ISO 15784-3:2008

HỆ THỐNG GIAO THÔNG THÔNG MINH (ITS) - TRAO ĐỔI DỮ LIỆU VỚI CÁC MÔ ĐUN GIAO TIẾP BÊN ĐƯỜNG - PHẦN 3: HỒ SƠ ỨNG DỤNG - TRAO ĐỔI DỮ LIỆU (AP-DATEX)

Intelligent transport systems (ITS) - Data exchange involving roadside modules communication - Part 3: Application profile-data exchange (AP-DATEX)

 

Lời nói đầu

TCVN 13599-3:2022 hoàn toàn tương đương với ISO 15784- 3:2008 “Intelligent transport systems (ITS) - Data exchange involving roadside modules communication - Part 3: Application profile-data exchange (AP-DATEX)” của Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO.

TCVN 13599-3:2022 do Bộ Giao thông Vận tải biên soạn và đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

HỆ THỐNG GIAO THÔNG THÔNG MINH (ITS) - TRAO ĐI DỮ LIỆU VỚI CÁC MÔ ĐUN GIAO TIẾP BÊN ĐƯỜNG - PHN 3: HỒ SƠ ỨNG DỤNG - TRAO ĐỔI DỮ LIỆU (AP-DATEX)

Intelligent transport systems (ITS) - Data exchange involving roadside modules communication - Part 3: Application profile-data exchange (AP-DATEX)

1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này xác định hồ sơ ứng dụng tham chiếu đến ISO 14827 và các tiêu chuẩn cơ bản khác.

Hồ sơ ứng dụng quy định trong tiêu chuẩn này được sử dụng để trao đổi dữ liệu và thông điệp trong các trường hợp sau đây.

a) Giữa trung tâm quản lý giao thông và các mô đun giao tiếp bên đường phục vụ công tác điều hành giao thông.

b) Giữa các mô đun giao tiếp bên đường dùng để quản lý giao thông.

Tiêu chuẩn này không bao gồm truyền thông giữa các mô đun giao tiếp bên đường và thiết bị trong xe, truyền thông trong xe, truyền thông trên xe, truyền thông trong tủ thiết bị hoặc truyền video chuyển động từ camera hoặc phương tiện có ghi.

2  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi bổ sung (nếu có).

ISO/IEC 8825-1:2002, Information technology ‒ ASN.1 encoding rules: Specification of Basic Encoding Rules (BER), Canonical Encoding Rules (CER) and Distinguished Encoding Rules (DER) ‒ Part 1 (Công nghệ thông tin - Quy tắc mã hóa ASN.1: Đặc tả kỹ thuật của mã hóa cơ bản (BER), Quy tắc mã hóa hợp quy (CER) và Quy tắc mã hóa phân biệt (DER) - Phần 1).

ISO/IEC TR 10000-2:1998, Information technology ‒ Framework and taxonomy of International Standardized Profiles ‒ Part 2: Principles and Taxonomy for OSI profiles (Công nghệ thông tin - Khung và phân loại của Hồ sơ Tiêu chuẩn hóa Quốc tế - Phần 2: Nguyên tắc vá phân loại đối với hồ sơ OSI).

ISO 14827-2:2005, Transport information and control systems ‒ Data interfaces between centres for transport information and control systems ‒ Part 2: DATEX-ASN (Thông tin truyền tải và hệ thống điều khiển - Giao diện dữ liệu giữa các trung tâm cho thông tin truyền tải và các hệ thống điều khiển - Phần 2: DATEX-ASN).

3  Thuật ngữ và định nghĩa

Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau:

3.1

Tầng ứng dụng (application layer)

Tầng chứa tất cả các chức năng cần thiết cho các ứng dụng được phân bố chưa được cung cấp bởi dịch vụ trình diễn.

CHÚ THÍCH: Tầng ứng dụng tạo thành tầng 7 của mô hình OSI.

3.2

Tiêu chuẩn cơ bản (base Standard)

Tiêu chuẩn đã được phê duyệt hoặc tiêu chuẩn có thẩm quyền liên quan.

3.3

Các

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13599-3:2022 (ISO 15784-3:2008) về Hệ thống giao thông thông minh (ITS) - Trao đổi dữ liệu với các mô đun giao tiếp bên đường - Phần 3: Hồ sơ ứng dụng - Trao đổi dữ liệu (AP-DATEX)

  • Số hiệu: TCVN13599-3:2022
  • Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
  • Ngày ban hành: 01/01/2022
  • Nơi ban hành: ***
  • Người ký: ***
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 20/07/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản