Thủ tục hành chính: Tiếp nhận và trả hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự - Bắc Giang

Thông tin thủ tục hành chính Tiếp nhận và trả hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự - Bắc Giang

Số hồ sơ: T-BGI-BS243
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực: Ngoại giao-lãnh sự
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Lãnh sự
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Ngoại vụ
Thời hạn giải quyết: - Đối với hồ sơ có số lượng dưới 10 giấy tờ, tài liệu trở xuống: 07 ngày làm việc kể từ ngày Sở Ngoại vụ nhận đủ hồ sơ hợp lệ (tính cả thời gian chuyển hồ sơ qua đường bưu điện tới Cục Lãnh sự)
- Trường hợp hồ sơ có số lượng từ 10 giấy tờ, tài liệu trở lên thì thời hạn giải quyết có thể dài hơn nhưng không quá 12 ngày làm việc. (tính cả thời gian chuyển hồ sơ qua đường bưu điện tới Cục Lãnh sự)
- Trường hợp cần kiểm tra tính xác thực của con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận lãnh sự thì ngay sau khi nhận hồ sơ, Bộ Ngoại giao có văn bản đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền lập, công chứng, chứng thực, chứng nhận giấy tờ, tài liệu đó hoặc cơ quan, tổ chức cấp trên xác minh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Bộ Ngoại giao. Ngay sau khi nhận được trả lời, Bộ Ngoại giao giải quyết và thông báo kết quả cho người đề nghị chứng nhận lãnh sự
- Trường hợp chữ ký, con dấu và chức danh của cơ quan và người có thẩm quyền của nước ngoài (quy định tại tên thành phần hồ sơ 3) trong hồ sơ đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự chưa được chính thức thông báo hoặc cần kiểm tra tính xác thực, Bộ Ngoại giao đề nghị cơ quan này xác minh
Ngay sau khi nhận được kết quả xác minh, Bộ Ngoại giao giải quyết hồ sơ và trả kết quả về cho Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang để Sở trả hồ sơ cho đương sự
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Tem (hoặc dấu) chứng nhận trên giấy tờ, tài liệu đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng