Thủ tục hành chính: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký thông tin, quảng cáo mỹ phẩm, hồ sơ đăng ký hội thảo, tổ chức sự kiện giới thiệu mỹ phẩm - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký thông tin, quảng cáo mỹ phẩm, hồ sơ đăng ký hội thảo, tổ chức sự kiện giới thiệu mỹ phẩm - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-072720-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y Tế Đồng Tháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y Tế Đồng Tháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày liên tục kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phiếu tiếp nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng