Thủ tục hành chính: Tiếp nhận, thẩm định cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyết điện - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Tiếp nhận, thẩm định cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyết điện - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-081800-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Viễn thông – Internet
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin - Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ủy ban nhân dân huyện (thành phố)
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa-Thông tin
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an, Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng