Thủ tục hành chính: Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp Trung học cơ sở - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp Trung học cơ sở - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-102041-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng