Thủ tục hành chính: Tiếp nhận hồ sơ; Thẩm định hồ sơ; Xét duyệt đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Tiếp nhận hồ sơ; Thẩm định hồ sơ; Xét duyệt đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-015294-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ
Thời hạn giải quyết: Thông báo cụ thể hàng năm tuỳ theo điều kiện
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệt, Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng